Algemene voorwaarden

1. Algemeen

a. Advocatenkantoor “Ter Brake Advocatuur & Mediation” is een eenmanszaak naar Nederlands recht op naam van mevrouw mr. M. ter Brake. Ter Brake Advocatuur & Mediation is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75204088.

b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht die schriftelijk, mondeling of stilzwijgend aan Ter Brake Advocatuur & Mediation wordt verstrekt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

c. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door mr. M. ter Brake of, bij haar afwezigheid wegens vakantie of ziekte, door een waarnemend advocaat. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

d. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Ter Brake Advocatuur & Mediation uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

e. Ter Brake Advocatuur & Mediation zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

f. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Ter Brake Advocatuur & Mediation, maar ook ten behoeve van een waarnemend advocaat en alle personen betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

 

2. Aansprakelijkheid

a. Ter Brake Advocatuur & Mediation voert de aan haar verstrekte opdracht met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken uit. In het geval dat Ter Brake Advocatuur onverhoopt in deze verplichting, of in enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet is iedere aansprakelijkheid van Ter Brake Advocatuur & Mediation beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

b. Indien en voor zover geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Ter Brake Advocatuur & Mediation in de betreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van het eigen risico in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

c. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt binnen een periode van één jaar nadat de opdrachtgever (dan wel, indien niet dezelfde: nadat de gelaedeerde partij) bekend is met de schade en vermoedt of kan vermoeden dat Brouwer Legal daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

d. Ter Brake Advocatuur & Mediation is bevoegd om namens de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, voor zover Ter Brake Advocatuur & Mediation dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst acht. Ter Brake Advocatuur & Mediation zal bij het inschakelen van die derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever doch is daartoe niet gehouden. Iedere aansprakelijkheid van Ter Brake Advocatuur & Mediation voor een tekortkoming van een derde wordt uitgesloten. De opdrachtgever machtigt Ter Brake Advocatuur & Mediation hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van opdrachtgever te aanvaarden.

e. Ter Brake Advocatuur & Mediation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

 

3. Declaraties

a. Tenzij door Ter Brake Advocatuur & Mediation schriftelijk anders aangegeven, dient betaling van declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zulks zonder enig recht op korting en zonder opschorting of verrekening.

Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd, alsmede kosten van invordering.

b. Ter Brake Advocatuur & Mediation is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Ter Brake Advocatuur & Mediation gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie.

c. Bezwaar tegen een declaratie dient binnen 14 dagen na declaratiedatum aan Ter Brake Advocatuur & Mediation kenbaar te worden gemaakt. Indien van dit recht geen gebruik wordt gemaakt, geldt de declaratie als aanvaard en staat deze vast.

d. Ter Brake Advocatuur & Mediation heeft het recht om de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden op te schorten, indien een opdrachtgever een declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat.

e. Ter Brake Advocatuur & Mediation heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks te wijzigen.

 

4. Klachtregeling

a. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht.

b. Opdrachtgever heeft het recht de opdracht aan Ter Brake Advocatuur & Mediation te allen tijde in te trekken. Alsdan dienen de tot dan toe verrichte werkzaamheden te worden voldaan op de hierboven beschreven wijze

c. Ter Brake Advocatuur & Mediation kent een interne kantoorklachtenregeling. De kantoorklachtenregeling is gepubliceerd op de website van Ter Brake Advocatuur & Mediation: www.terbrakeadvocatuur.nl. Een exemplaar van de kantoorklachtenregeling wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

d. Klachten die niet naar tevredenheid zijn opgelost, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (bij eenzijdige belangenbehartiging of bij mediation) of aan de klachtencommissie van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (enkel bij mediation).

e. Alle geschillen waarin de Geschillencommissie Advocatuur noch de klachtencommissie van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank Overijssel locatie Almelo.


5.
 Archivering / bewaartermijn dossiers 

Bij de beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante (proces)stukken, voorzover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan de opdrachtgever worden afgegeven, gedurende ten minste zeven jaren door Ter Brake Advocaten & Mediation bewaard, waarna de (proces)stukken zonder nadere kennisgeving zullen worden vernietigd.


6. Overig

a. Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

b. Ter Brake Advocatuur & Mediation kan op grond van de geldende regelgeving verplicht zijn ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden zonder de opdrachtgever daarover in te lichten. Bij het verstrekken van de opdracht aan Ter Brake Advocatuur & Mediation geeft opdrachtgever aan daarmee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te verlenen.

c. Ingeval van discrepantie tussen de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

d. Ter Brake Advocatuur & Mediation is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

e. De geldende algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Ter Brake Advocatuur & Mediation: www.terbrakeadvocatuur.nl.

f. Ter Brake Advocatuur & Mediation beschikt niet over een Stichting Derdengelden.

mr. Marieke
ter Brake

Het kantoor is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen, conform artikel 7.4 lid 2 sub f Voda.